top of page
satholiving logo-wit.png

Algemene Voorwaarden voor www.satholiving.be

Bedrijfsgegevens:

 

Satho Living is de webshop-afdeling van So Sandrien Interiors.

August De Boeckstraat 19

9100 Sint-Niklaas

BE 0807.890.432

 

De klant kan ons bereiken op het nummer 0485/32 62 47 en via het contactformulier op de website.

 

Toepassingsgebied:

 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van  www.satholiving.be , zoals deze beschikbaar zijn gesteld door Satho Living . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de internetverkopen aan klanten van artikels uit het assortiment van Satho Living. Door plaatsing van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden. Indien éen van deze voorwaarden, om welke reden dan ook, onwettig of onuitvoorbaar is, zullen  de overige bepalingen van kracht blijven.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 

Satho Living behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wizigen.

Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Aanbod

 

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld (en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel). Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is. 

Satho Living is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Ingeval een besteld artikel niet voorradig is, wordt de klant op de hoogte gebracht.

Verkoop

 

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.satholiving.be

Om te bestellen volstaat het om op de overzichtspagina op het winkelmandje te klikken of op de product pagina op de knop “Bestellen” te klikken.
Wanneer alle producten besteld zijn klik je recht bovenaan op “Winkelwagen” waar je een overzicht krijg van alle bestelde producten.  Hier is het mogelijk om eventueel een ontvangen kortingscode in te vullen.
 
Klik vervolgens op “Bestel deze artikelen”.  Hier kan je je adresgegevens aanvullen, de leveringswijze en de betaalwijze kiezen.  Afhankelijk van je keuze worden betaal- en of leveringskosten in rekening gebracht.

De betaling geschiedt vooraf. Bij het ontvangen van de bevestigingsmail komt de koop tot stand.

Satho Living behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant

  • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel

  • bij overmacht

 

Betaling

 

De klant kan zijn bestelling betalen via de betaalkaarten Bancontact/MisterCash, Visa en Mastercard. Satho Living kan in de toekomst de betalingsmogelijkheden uitbreiden.

Prijs

 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Bij meerdere formaten staat de prijs van het kleinste artikel  als eerste vermeld. De prijzen van grotere formaten worden getoond als deze worden geselecteerd.

 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Satho Living te mogen claimen of te veronderstellen.

Satho Living streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Eigendomsoverdracht

 

De goederen blijven eigendom van Satho Living tot de volledige betaling ervan. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

 

Afhaling van een bestelling

De wijze waarop de artikelen kunnen worden afgehaald, wordt in het bestelproces aangeduid. Bij afhaling dient de klant zijn identiteitskaart en bevestigingse-mail voor te leggen.

 

Het artikel wordt maximum 14 dagen beschikbaar gehouden voor de klant.

Indien de klant zijn goederen niet afhaalt binnen de 14 dagen na de bestelling, wordt de bestelling geannuleerd en zal bij de terugbetaling €5 in vermindering worden gebracht voor de hieraan verbonden kosten.

 

Voor meer inlichtingen in verband met de afhaling kan de klant steeds contact opnemen met Satho Living.

 

Levering van een bestelling

 

De leveringsdata zijn indicatief en niet bindend. Bij een gewijzigde leveringsdatum wordt de klant gecontacteerd om een nieuwe datum voor te stellen.

De leveringskosten worden per artikel vermeld.

 

Ingeval de klant afwezig is op de afgesproken leveringsdatum, kan een kost worden aangerekend voor het  opnieuw leveren van de artikelen. Voor meer details over die kost kan de klant steeds contact opnemen met Satho Living.

 

Herroepingsrecht / Retour

 

De klant heeft het recht aan Satho Living mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 7  kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de afhaling of vanaf de dag die volgt op de levering.

 

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Als je de goederen terugstuurt moet dit gebeuren met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking .

De klant die van dit herroepingsrecht gebruik wenst te maken, moet binnen de 7 kalenderdagen vanaf de afhaling of de levering contact opnemen met Satho Living.

 

Het herroepingsrecht geldt niet voor artikelen die volgens specificaties van / op maat voor de klant vervaardigd zijn. Geïnstalleerde, gebruikte, door de klant bevuilde,door de klant beschadigde of onvolledige artikelen zullen in geen geval worden teruggenomen.

 

De kost voor terugzending dient betaald te worden door de klant zelf.

 

Na ontvangst van de terugname zal Satho Living binnen 14 dagen de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd een verrekening van eventuele schade of bevuiling.

 

Garantie

 

Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar.

Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat al bestaat bij de levering van de goederen.

Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de 2 weken na vaststelling te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Gedurende de voormelde periode verbindt Satho Living zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel ervan) kosteloos te vervangen of te herstellen. Hiervoor dient het artikel in de originele verpakking te zitten. Satho Living behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. 

De garantie is onder meer niet van toepassing op:

defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, opzet, nalatigheid, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd; 

defecten veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksinstructies of de handleiding, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel, professioneel of incorrect gebruik.

 

De factuur geldt als garantiedocument. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant de originele factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar.

De garantie vangt aan op de datum van afhaling of de datum van levering.

 

Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkoming bij de afhaling of levering, moet onmiddellijk worden gemeld aan Satho Living, op straffe van verval van elk recht.

Ook voor klachten in verband met de bestelling, kan de koper terecht bij Satho Living.

 

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Satho Living is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Satho Living.

 

Privacy

 

De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Meer informatie kan de klant terugvinden onder de rubriek privacy policy op de website.

Bewijs

 

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering (e-mails en back-ups).

 

Speciale acties 

 

Satho Living organiseert soms speciale acties. Deze acties bestaan meestal uit een gezamenlijk aanbod van een aantal producten aan een sterke promo prijs. Deze speciale acties kunnen online besteld worden binnen het daartoe voorziene tijdsbestek of zolang de voorraad strekt. Deze data zijn steeds duidelijk aangegeven bij de aankondiging van de actie

 

Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

De Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. 

In geval van betwistingen dienen de bevoegde rechtbanken uitspraak te doen.

betaling
Retour
bottom of page